O Simpoziju Zlati rez

Spoštovani,

vabimo vas, da se z vašim prispevkom udeležite Mednarodnega strokovnega simpozija »PRENOVA ŠOLSKEGA SISTEMA«. S simpozijem nagovarjamo različne strokovnjake, med drugim s področja pedagoške prakse (vzgojitelje, učitelje, ravnatelje), medicine, strokovnjake Zavoda za šolstvo, predstavnike Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, profesorje s pedagoških in drugih fakultet, katerih skupna tematika bodo predlogi za spremembo in prenovo ter izboljšanje šolskega sistema.

Eden izmed pomembnih ciljev Mednarodnega strokovnega simpozija bo iskanje prispevka k sodobnim metodam in oblikam dela, ki bodo dobra osnova in podlaga za spremembe v Beli knjigi in posledično v Zakonu organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Na simpoziju bodo sodelovali strokovnjaki iz Slovenije in tujine, uradni jeziki bodo slovenski in angleški. Izdan bo e-zbornik simpozija, kjer bodo zbrani prispevki in povzetki.

 

Tematski sklopi, ki bodo temeljili na štirih stebrih izobraževanja po Jacquesu Delorsu, bodo potekali, in sicer:

SREDA, 18. 9. 2019

Učiti se, da bi vedeli (prenova učnih načrtov, diferenciacija in individualizacija pouka, preverjanje in ocenjevanje znanja, normativi in standardi znanja, domače naloge, tuji jeziki, izbirni in neobvezni predmeti, več ur predmeta šport v urnik, bralna pismenost, formativno spremljanje pouka, otroci s posebnimi potrebami, nadarjeni učenci, učenci z odločbami, učila in učni pripomočki, delovni zvezki, uporaba IKT, medpredmetno povezovanje);

Učiti se, da bi znali delati (naravoslovna učilnica, več predmetov z ročnimi spretnostmi, tehnika in tehnologija v 9. razredu, pouk gospodinjstva  v III. triadi kot obvezni predmet, računalništvo kot obvezni predmet, mini praksa v podjetjih in ustanovah v okviru poklicne orientacije v 9. razredu);

ČETRTEK, 19. 9. 2019

Učiti se, da bi znali živeti skupaj (dnevi dejavnosti, šola v naravi, tabori, organizacija in delo v jutranjem varstvu in v podaljšanem bivanju, projekt RaP, Erazmus+, različni projekti, sprejemanje drugačnosti, interesne dejavnosti, krožki, učna pomoč, prostovoljstvo, smernice za poučevanje otrok tujcev);

Učiti se biti (šola za starše, vzgojni načrt, šolski red, roditeljski sestanki, govorilne ure, medgeneracijsko druženje, povezovanje z zunanjimi institucijami: zdravstvo, fakulteta, razvoj osebnosti, neodvisnosti in razsodnosti, pozitivna disciplina, mediacija, razredništvo, razredne ure, svetovalna služba…).

 

Za sodelovanje na Mednarodnem strokovnem simpoziju se prijavite v programu Katis (po 30. 6. 2019).

Kotizacija za udeležence simpozija, ki znaša 90 €, vključuje prehrano, izvedbo in e-publikacijo. Za izdajo potrdila je obvezna prisotnost v času simpozija.

Udeleženci, ki bodo slušatelji programa, se lahko prijavijo do torka, 10. 9. 2019. Udeležba  na simpoziju se vrednoti v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive.

Program Mednarodnega strokovnega simpozija bo dostopen od ponedeljka, 30. 6. 2019, na spletni strani Prve osnovne šole Slovenj Gradec http://www.prva-os-sg.si/  pod zavihkom Projekti – Šola 21. stoletja.

 

Vse dodatne informacije lahko dobite pri ORGANIZACIJSKEM ODBORU, ki ga sestavljajo:

Ravnateljica Prve osnovne šole Slovenj Gradec Zvonka Murko

Lidija Konečnik Mravljak: lidija.konecnik@guest.arnes.si (031 302 103)

Valerija Belaj: valerija.hribersek@guest.arnes.si (040 351 924)

 

Veseli bomo vašega sodelovanja!

Ravnateljica Prve osnovne šole Slovenj Gradec Zvonka Murko

(Vseh ogledov 244, danes 1)