Dobre prakse

PRIMERI DOBRIH PRAKS UČITELJEV PRVE OSNOVNE ŠOLE SLOVENJ GRADEC

 

Datum: sreda, 18. 9. 2019 ob 12. 00 do 12. 45

Vključitev v delavnice je po lastnem interesu in ni časovno omejena. Fotografiranje in snemanje je dovoljeno, vendar brez obrazov naših učencev.

 

  NASLOV VSEBINA IZVAJALEC UČILNICA
1.

 

LUTKE IZ ODPADNEGA MATERIALA

 

 

Lutkovni krožek ima na naši šoli že tradicijo. Namen krožka je, da učenci na zanimiv in ustvarjalen način spoznajo lutkarstvo in pri tem uporabljajo svojo domišljijo. Prav tako si z lutkami popestrimo učne ure pouka na razredni stopnji. V delavnici bomo z drugošolci  ustvarjali lutke iz različnih odpadnih materialov ( papir, karton, plastika, blago ) in s tem povezali tudi naš projekt Planetu Zemlji prijazna šola.

 

 

IRENA LENART

BOŽA DRETNIK

 

 

4

 

2.

 

MALA PLASTIKA

 

Učenci po domišljiji izdelajo manjši kip – tako imenovane grimase. Pri tem uporabijo povprečno znanje iz kiparstva, smisel tega kiparskega dela je površinska in voluminozna obdelava. Udeleženci imajo možnost aktivno sodelovati pri kiparjenju.

 

 

MILAN UNKOVIČ

 

9

 

3.

 

NADARJENI – poligon:

 

 

Kot popestritev med odmori si velikokrat učitelji na naši šoli umislimo najrazličnejše dejavnosti. Ena izmed teh je tudi poligon, kjer otroci pokažejo svoje znanje in tekmovalnost na poligonu. Na poligonu, ki je postavljen kar na hodniku naše šole,  postavimo mize na katerih so najrazličnejše miselne uganke in  logične naloge. Učenci dobijo listič, kjer zapisujejo svoje odgovore, ostali učenci jim merijo čas in za njih navijajo. Zmaga tisti, ki v najkrajšem času odgovori pravilno na največ postavk.

 

 

 

ANTONIJA PAVLOVIČ

 

Avla šole

 

4.

 

MEDIACIJA

 

Šolski vsakdan je pogosto prepleten tudi s konflikti, ki so sestavni del našega življenja. Z učenci – mediatorji se bomo v začetku predstavili s šolsko mediacijsko himno. V delavnici se bomo dotaknili konstruktivnega sporočanja o sebi, izražanju želja in o povratnem sporočanju. Učenci bodo demonstrirali veščine  aktivnega poslušanja in razložili pomen le –tega v mediaciji. V igri vlog bodo igrali primere konfliktov in tako poskušali prikazati način reševanja vrstniške mediacije

 

MARIJANA HABERMUT

MILENA SVETINA

 

 

7

 

5.

 

DELAVNICA 3 D TISKA

 

 

V delavnici bodo razložene in predstavljene posamezne faze postopka 3D tiska, kot tudi različni postopki 3D tiska.

Udeleženci si bodo ogledali načrtovanje s pomočjo računalniškega grafičnega orodja, v nadaljevanju se bo predmet pripravil za 3D tisk, na koncu pa sledi demonstracija 3D tiskanja.

 

 

IGOR JERAM

 

12

 

6.

 

INOVATIVNI UČNI PRIPOMOČKI PRI MATEMATIKI

 

DESETICA

Desetico smo naredili iz embalaže za jajca in desetih plastičnih kinder jajčk. Škatlo smo kaširali s starim časopisnim papirjem in jo poslali na natečaj Planetu Zemlja prijazna šola. Ker smo imeli s seštevanjem in odštevanjem težave, smo pridno zbirali odpadni material in naredili 10 kompletov. Posodili smo jih učencem 2. razreda. Za računanje do 100 smo potrebovali 10 škatel in 100 jajčk. Računanje s prehodom do 100 je bilo bolj zanimivo in lažje.

 

TABLICA MNOŽENJA

Tablico množenja smo naredili za utrjevanje poštevanke. Zbrali smo 10 pokrovov od škatel za čevlje in 100 zamaškov od alpskega mleka. Na zamaške smo napisali večkratnike poštevanke in jih prilepili na pokrove. Ko smo zamaške odvrteli, se je za njimi skrival račun množenja. Račun deljenja smo sestavili sami.

Vsako jutro smo 10 minut utrjevali množenje in deljenje.

 

RAČUNAM DO 100 (stotica, desetica, enica)

Dobili smo idejo, da bi olajšali delo učencem, ki imajo težave z računanjem. Za stotico smo potrebovali100 slamic, 10 tulcev od WC papirja in pokrov od škatle za čevlje. Tulce smo prebarvali s tempera barvami in jih prilepili na pokrov. Časopis smo natrgali na majhne koščke in polepili rob pokrova. Slamice smo zlepili po deset in dobili 10 desetic. Ugotovili smo, da za računanje do 1000 potrebujemo 10 kompletov (stotic), zato smo nadaljevali z zbiranjem materiala in naredili tisočico. Računanje s prehodom je bilo za vse učence lažje in bolj zanimivo.

 

 

 

 

 

 

KSENIJA URŠEJ

 

 

5

 

7.

 

FORMATIVNO SPREMLJANJE

 

 

Formativno spremljanje je učni proces, pri katerem sproti spremljamo in preverjamo učenčevo znanje in tako na podlagi pridobljenih informacij o učenčevem znanju krmilimo učni proces. Prikazali bomo, kako učenci preverjajo svoje znanje poštevanke preko različnih dejavnosti ter na kakšne načine učenci pridobivajo povratne informacije, ki jih usmerjajo k odpravljanju napak in občutku odgovornosti do svojega učenja. Zaključili bomo s prikazom samovrednotenja in načrtom za nadaljnje učenje.

 

MAJA PUR TRETJAK

 

6

(Vseh ogledov 54, danes 1)